اگر شما به کمک احتياج داريد،آن را در انجمن معتادان گمنام خواهيد يافت.
ما در جستجوي راه حل،دست ياري دهنده خواستيم و انجمن معتادان گمنام را پيدا کرديم خراب و شکست خورده ،در اولين جلسه NA شرکت کرديم و نمي دانستيم چه انتظاري بايد داشته باشيم در همان جلسه اول يا دو سه جلسه بعدي،کم کم احساس کرديم ديگران مي خواهند به ما کمک کنند و بهبودي ما برايشان اهميت دارد خودمان فکر مي کرديم که هرگز کاري از پيش نخواهيم برد ولي اعضاء انجمن با اصرار بر اين که مي توانيم بهبودي خود را به دست آوريم ،به ما اميدواري دادند .در حلقه ساير معتادان متوجه شديم که ديگر تنها نيستيم.بهبودي فرايندي است که در جلسات ما جريان دارد.مسئله مرگ و زندگي است ما دريافته ايم بهبودي که در اولويت باشد اين برنامه کارساز است .ما با سه حقيقت آزار دهنده رو به رو شديم:
1- ما در برابر اعتياد عاجزيم و زندگي مان غير قابل اداره شده است.
2- اگر چه مسئول بيماري خود نيستيم ولي مسئول بهبودي خود هستيم.
3- بيش از اين نميتوانيم از بابت اعتياد خود،مکان،چيزهاي مختلف يا مردم را سرزنش کنيم .ما بايد با مشکلات و احساسات خود رو به رو شويم.