جلسات

دوشَنبه
۲۰:۰۰ - ۲۱:۳۰
O1/
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Tempelhof
سه‌شنبه
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
CL
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Landesstelle Berlin f. Suchtfragen
Gierkezeile 39, 10585 Berlin
Charlottenburg
U7 Richard-Wagner-Platz
Google Map
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
O1/
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Tempelhof
چهار شنبه
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
O1/
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Normally @Lichtblicke (Selbsthilfezentrum)
Tempelhof
پَنج شَنبه
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
O1/
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Normally @Lichtblicke (Selbsthilfezentrum)
Tempelhof
۲۰:۰۰ - ۲۱:۳۰
O1/
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Tempelhof
جُمعه
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
O1/T
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Landesstelle Berlin f. Suchtfragen
Gierkezeile 39, 10585 Berlin
Charlottenburg
U7 Richard-Wagner-Platz
Google Map
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
O1/
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Tempelhof
شَنبه
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰
O1/
Farsi Meeting جلسه فارسی فارسی
Normally @Lichtblicke (Selbsthilfezentrum)
Tempelhof
;

PDF Download aktuelle Meetingsliste Download aktuelle Meetings-Liste