ایا با مواد مخدر مشکل دارید؟

با کسی صحبت کنید که این تجربه را پشت سر گذاشته

 خط کمک  :08004453362

NA چیست؟

انجمن معتادان گمنام متشکل از زنان و مردانی است که مصرف مواد مخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است. ما به طور مرتب  دور هم جمع میشویم تا به هم کمک کنیم که پاک بمانیم.

جلسات

معتادان یا کسانی که فکر میکنند با مواد مخدر مشکل دارند می توانند به ما بپیوندند.ما هیچ حق عضویتی نداریم ،هیچ لزومی برای ثبت نام نیست.      با ما تماس بگیرید.

برای خانواده ها

آیا اقوامی دارید که تحت تأثیر اعتیاد هستند؟ در اینجا می توانید اطلاعاتی در مورد چگونگی کمک انجمن پیدا کنید