خوش آمد

اگر شما به کمک احتياج داريد، آن را در انجمن معتادان گمنام خواهيد يافت.
ما در جستجوي راه حل، دست ياری دهنده میخواستيم و انجمن معتادان گمنام را پيدا کرديم، خراب و شکست خورده، در اولين جلسه NA شرکت کرديم و نمي دانستيم چه انتظاري بايد داشته باشيم. در همان جلسه اول يا دو سه جلسه بعدي، کم کم احساس کرديم ديگران مي خواهند به ما کمک کنند و بهبودي ما برايشان اهميت دارد. خودمان فکر مي کرديم که هرگز کاري از پيش نخواهيم برد ولي اعضاء انجمن با اصرار بر اين که می توانيم بهبودی خود را به دست آوريم، به ما اميدواري دادند. در کنار ساير معتادان متوجه شديم که ديگر تنها نيستيم. بهبودي فرايندی است که در جلسات ما جريان دارد. مسئله مرگ و زندگي است. ما دريافته ايم بهبودی که در اولويت باشد اين برنامه عملی و ماثر است. ما با سه حقيقت آزار دهنده رو به رو شديم:
1- ما در برابر اعتياد عاجزيم و زندگي مان غير قابل اداره شده است.
2- اگر چه مسئول بيماري خود نيستيم ولي مسئول بهبودي خود هستيم.
3- بيش از اين نميتوانيم از بابت اعتياد خود، مکان، چيزهاي مختلف يا مردم را سرزنش کنيم. ما بايد با مشکلات و احساسات خود رو به رو شويم.